Skip to main content

Verklarende woordenlijst

Verklaring van de meest voorkomende termen en afkortingen wanneer het gaat om OID's, de aanvraagprocedure, toewijzing en registratie.

OID register
UID

UID staat voor Unique Identifier String. Dit is een character string die een object blijvend wereldwijd uniek identificeert. De toegestane formaten en waarden en de procedures voor dit datatype worden strict gecontroleerd door HL7.

Het enige doel van de UID is om een wereldwijd unieke identificatie te geven. De vorm van de UID is minder relevant: dit kan een OID, een UUID of een ander formaat zijn. UIDs kunnen alfanumeriek vergeleken worden, oftewel als twee UIDs precies gelijk zijn worden ze geacht het zelfde object te identificeren. Als twee UIDs niet precies gelijk zijn kunnen ze het zelfde object identificeren, maar in het algemeen zullen ze dan twee verschillende objecten aanduiden.

OID Schema

Een wereldwijd unieke tekenreeks die een ISO Object Identifier (OID) voorstelt in een formaat dat bestaat uit alleen nummers en punten (bijvoorbeeld "2.16.840.1.113883.3.1"). Volgens ISO zijn OIDs paden in een boomstructuur, waarbij het meest linker nummer de stam (root) aangeeft en het meest rechter nummer het blad (leaf).

Elke tak onder de stam correspondeert met een namespace, die beheerd wordt door een Assigning Authority. Elk van deze namespaces kan op zijn beurt zijn eigen set van namespaces definieren, en zo verder naar beneden. Ieder object dat een OID toegewezen heeft gekregen binnen een namespace, moet uniek dat object identificeren. Uiteindelijk zal één van deze Assigning Authorities een uniek nummer aan een object toewijzen dat overeenkomt met een blad aan de boom. Het blad kan een Assigning Authority aangeven, of een voorkomen van een object. Een Assigning Authority beheert een namespace, bestaande uit alle OIDs die hier direct onder vallen in de boomstructuur. De Assigning Authority kan beheerder zijn van meer dan alleen het onderliggende niveau in de boomstructuur, of kan het beheer van een branch hieronder delegeren aan een andere Assigning Authority.

OIDs hebben de voorkeur bij het uniek definieren van een namespace. OIDs zouden altijd gebruikt moeten worden behalve wanneer expliciet een ander schema aangegeven is. De OID is de stam (root) van een identificatie, het blad moet uniek zijn binnen de namespace van de bovenliggende root. De complete identificatie bestaat uit de bovenliggende root OID aangevuld met een punt (".") en een nummer.

Aanvragen/toewijzen van een OID

Het proces van het toewijzen van een OID door HL7 is het proces van het controleren of het betreffende schema nog niet eerder een OID heeft gekregen binnen de HL7 hierarchy, en het toewijzen van een OID binnen de OID boomstructuur van de assigning authority als dit niet het geval is.

Registreren van een OID

Het proces van het registreren van een OID bij HL7 is alleen het toevoegen van de OID met zijn beschrijvende gegevens aan een centrale registry. Deze OID hoeft niet onder de HL7 Root OID te vallen, of onder een specifieke andere root of branch OID. Wanneer een schema eenmaal geregistreerd is, kunnen geen andere OIDs voor het zelfde schema geregistreerd worden.

Registratie van een OID zegt niets over de kwaliteit van het schema dat hiermee geregistreerd wordt, de OID identificeert het schema alleen. Het opnemen van een OID in een HL7 registry geeft niet automatisch het recht om het betreffende code schema te gebruiken: dit is vaak belast met copyright en/of privacy of licentie overeenkomsten.

Assigning Authority
Een organisatie die OIDs uitgeeft en/of registreert.
Root OID
Een OID die gebruikt wordt als namespace voor andere OIDs, en vertakkingen onder zich heeft. Elke OID heeft een opéénvolging van Root OIDs boven zich die terug gaat tot de top van de wereldwijde OID hierarchie, die begint met de cijfers 0, 1 of 2.
Branch OID
Elke OID onder een Root OID die fungeert als namespace identificatie voor objecten of OIDs onder zich.
Leaf OID
Elke OID die direct een uniek object identificeert en geen andere Branch OIDs onder zich heeft.
Realm
Een geopolitieke organisatie (bijvoorbeeld een land, provincie, groep landen). HL7 Vocabulaires kunnen een verschillende value set (een lijst met gecodeerde waarden of concepten) bevatten afhankelijk van de realm waarin het HL7 bericht gebruikt wordt.
Code System
Een code system bestaat uit een set van unieke concept codes. Elke concept code dient als een verwijzing naar een te gebruiken categorie of klasse bezien vanuit een bepaald gezichtspunt. De definitie en indeling van de verwijzingen binnen een code system geeft aannames weer over de organisatie van de corresponderende categorieen en klasse binnen de echte wereld. Een code system kan ook informatie bevatten over de verschillende manieren waarop categorieen of klasses worden geidentificeerd in verschillende situaties en talen, daarbij kan ook aanvullende informatie opgenomen zijn ter verduidelijking van de betekenis van de verwijzingen.
Value Set
Een Value Set vertegenwoordigt een lijst van concept codes. Value sets worden gebruikt om een set van mogelijke waarden aan te geven voor een vanuit het RIM afgeleid gecodeerd attribuut.
Vocabulary Domain
Een vocabulary domain definieert een abstracte conceptuele verzameling die geassocieerd wordt met een vanuit het RIM afgeleid gecodeerd attribuut. Een vocabulary domain kan weergegeven worden door één of meer Value Sets, waarbij elke gerelateerde Value Set van toepassing is binnen een bepaalde context.